Florencie - Řím - Tivoli, Poklady Itálie A Unesco

Vyhledejte si svou dovolenou
Select country and destination
Rozšířené hledání
Florencie - Řím - Tivoli, poklady Itálie a Unesco - Itálie - Řím

Florencie - Řím - Tivoli, poklady Itálie a Unesco

Itálie » Řím

,Florencie - Řím - Tivoli, poklady Itálie a Unesco

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:

Dnes Počasí v Rome - transparent 31°C
Zítra Počasí v Rome - transparent 20 - 31°C
23.7. Počasí v Rome - transparent 21 - 29°C
24.7. Počasí v Rome - transparent 21 - 33°C


Popis
Navštívíme jedinečný Řím, kolébku západoevropské civilizace a křesťanství, s bohatstvím uměleckých děl a architektonických památek. Slavné zahrady a vily Tivoli, kam se již po celá tisíciletí uchyluje před žárem léta římská společenská smetánka a podmanivou Florenci, která je jedním obrovským a úchvatným památníkem renesance a byly to právě obrazy a sochy, Botticelliho Zrození Venuše, Michelangelův velkolepý David a další, jež učinily z města jedno z předních center umění na světě.

1. den zájezdu V odpoledních hodinách odjezd z ČR do Itálie. 2. den zájezdu Ráno příjezd do FLORENCIE (UNESCO), kolébka renesance, domov Machiavelliho, Michelangela i Medicejských. Prohlídka Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio , Piazza del Duomo s nepřehlednutelným Dómem , Giottova kampanila, dóm St. Croce, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, Ponte Vecchio. Odjezd na ubytování. 3. den zájezdu Slavné zahrady a vily TIVOLI (UNESCO) populární letovisko bohatých Římanů v období renesance. Návštěva extravagantního paláce Villa d´Este , pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči, stinnými cestami a velkolepými fontánami - letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně rozsáhlý komplex Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře Hadriána. Příjezd do "věčného města" ŘÍM (UNESCO), málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě zde. Prohlídka nejzajímavějších pamětihodností - pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, Koloseum – symbol města, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Fontána di Trevi – největší římská fontána je díky Felliniho filmu "La Dolce Vita" známá po celém světě, Španělské schody , večerní atmosféra uliček. 4. den zájezdu VATIKÁN (UNESCO) hlava katolické církve, náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím. VATIKÁNSKÁ MUZEA s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním soudem. Dokončení prohlídky ŘÍMA , Piazza del Popolo s barokními kostely, Piazza Navona , nejkrásnější barokní náměstí s velkolepými fontánami. Večer odjezd do ČR. 5. den zájezdu Návrat do republiky v odpoledních hodinách.
Doprava
Nástupní místa : 05.05. - 09.05. odjezd A, B, L

27.09. - 01.10. odjezd A, B, L
Zájezd zahrnuje
2x snídani, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, dopravu lux. klim. busem, průvodce
Zájezd nezahrnuje
1lůžk. pokoj 1200 Kč, 2x večeře 500 Kč, Fakultativní příplatek:, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč, rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč), vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.